หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.4/ว 2612 ลว 1 ก.ค. 65 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ...)พ.ศ. ...(พจ 0023.4/ว 2612 ลว 1 ก.ค. 65)  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.4/7530 ลว 1 ก.ค. 65 หารือการดัดแปลงครุภัณฑ์ (พจ 0023.4/7530 ลว 1 ก.ค. 65)  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.5/ว 2610 ลว 1 ก.ค. 65 การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (พจ 0023.5/ว 2610 ลว 1 ก.ค. 65 )  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2599 ลว 1 ก.ค.65 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (พจ 0023.3/ว 2599 ลว 1 ก.ค.65) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2601 ลว 1 ก.ค.65 การอบรมเชิงปฏิบัติ ยกระดับการศึกษาปฐมวัย ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (พจ 0023.3/ว 2601 ลว 1 ก.ค.65) [ เอกสาร1 ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2597 ลว 1 ก.ค. 65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี2565 (พจ 0023.3/ว 2597 ลว 1 ก.ค. 65)  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
พจ0023.3/ว2598 ลว 1 พ.ค.65 การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ2565 (พจ0023.3/ว2598 ลว 1 พ.ค.65)  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2600 ลว 1 ก.ค. 65 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 (พจ 0023.3/ว 2600 ลว 1 ก.ค. 65)  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2588 ลว 30 มิ.ย.65 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย (พจ 0023.3/ว 2588 ลว 30 มิ.ย.65)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.5/7370 ลว 29 มิ.ย. 65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปฯสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) (พจ 0023.5/7370 ลว 29 มิ.ย. 65)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2589 ลว 30 มิ.ย.65 โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) (พจ 0023.3/ว 2589 ลว 30 มิ.ย.65)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2587 ลว 30 มิ.ย.65 การประชาสัมพันธ์การคัดเลือก คนดีศรีพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2587 ลว 30 มิ.ย.65)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว220 ลว 30 มิ.ย.65 แจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พจ0023.5/ว220 ลว 30 มิ.ย.65)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.5/ว219 ลว 30 มิ.ย. 65 แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(พจ 0023.5/ว219 ลว 30 มิ.ย. 65) [ เอกสาร1 ]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2560 ลว 29 มิ.ย.65 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 (พจ 0023.3/ว 2560 ลว 29 มิ.ย.65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2559 ลว 29 มิ.ย.65 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 (พจ 0023.3/ว 2559 ลว 29 มิ.ย.65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.5/ว2556 ลว 29 มิ.ย. 65 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน(พจ 0023.5/ว2556 ลว 29 มิ.ย. 65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2257 ลว 29 มิ.ย.65 การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (พจ 0023.3/ว 2557 ลว 29 มิ.ย.65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2555 ลว 29 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา : บทเรียนความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ (พจ 0023.3/ว 2555 ลว 29 มิ.ย.65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2554 ลว 29 มิ.ย.65 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 24 มิ.ย.2565 (พจ 0023.3/ว 2554 ลว 29 มิ.ย.65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2552 ลว 29 มิ.ย.65 เชิญประชุมคณะทำงานจัดงาน ผู้ว่าฯเดี่ยว ชวนเที่ยวเมืองพิจิตร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 (พจ 0023.3/ว 2552 ลว 29 มิ.ย.65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.5/ว 218 ลว 29 มิ.ย. 65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (พจ 0023.5/ว 218 ลว 29 มิ.ย. 65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2542 ลว 29 มิ.ย.65 ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ (พจ 0023.3/ว 2542 ลว 29 มิ.ย.65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2540 ลว 29 มิ.ย.65 การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเตรื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (พจ 0023.3/ว 2540 ลว 29 มิ.ย.65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2539 ลว 29 มิ.ย.65 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (พจ 0023.3/ว 2539 ลว 29 มิ.ย.65)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 747
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
คู่มือประชาชน
เอกสารที่ใช้สำหรับ
ติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
  สายตรงปลัด
โทร. 086-448-9515,
096-028-2675
   
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินปอ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-313-0077
 
เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-039-926 , 056-039-871 โทรสาร : 056-039-926 ต่อ 102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินปอ
จำนวนผู้เข้าชม 34,036 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10