หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
ข่าวสารเทศบาล
 
 


 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

     วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565 สำนักปลัดเทศบาล ได้กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่ดี เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการทำกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานเป็นทีมที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 10.30 น. รับฟังบรรยายความรู้หัวข้อเรื่อง การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากรการบรรยาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ

2. วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.40 - 12.40 น. รับฟังบรรยายความรู้หัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนสะอาดปลอดขยะ โดย นางเทียมดารา ศรีกัลยานิวาท นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยาย และเวลา 14.30 - 16.30 น. รับฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนและองค์กรอย่างยั่งยืน โดย ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ

3. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ในหัวข้อ การจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และหัวข้อ การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

4. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ในหัวข้อ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ วัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี

5. วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. รับฟังบรรยาย ในหัวข้อ องค์กรสร้างสุข ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมแม่ชีศิวนาถ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

6. วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ในหัวข้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

     เทศบาลตำบลเนินปอหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาจาการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลเนินปอต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 08.48 น. โดย คุณ ณิชรัตน์ พิลึก

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/94

ลำดับภาพที่ 2/94

ลำดับภาพที่ 3/94

ลำดับภาพที่ 4/94

ลำดับภาพที่ 5/94

ลำดับภาพที่ 6/94

ลำดับภาพที่ 7/94

ลำดับภาพที่ 8/94

ลำดับภาพที่ 9/94

ลำดับภาพที่ 10/94

ลำดับภาพที่ 11/94

ลำดับภาพที่ 12/94

ลำดับภาพที่ 13/94

ลำดับภาพที่ 14/94

ลำดับภาพที่ 15/94

ลำดับภาพที่ 16/94

ลำดับภาพที่ 17/94

ลำดับภาพที่ 18/94

ลำดับภาพที่ 19/94

ลำดับภาพที่ 20/94

ลำดับภาพที่ 21/94

ลำดับภาพที่ 22/94

ลำดับภาพที่ 23/94

ลำดับภาพที่ 24/94

ลำดับภาพที่ 25/94

ลำดับภาพที่ 26/94

ลำดับภาพที่ 27/94

ลำดับภาพที่ 28/94

ลำดับภาพที่ 29/94

ลำดับภาพที่ 30/94

ลำดับภาพที่ 31/94

ลำดับภาพที่ 32/94

ลำดับภาพที่ 33/94

ลำดับภาพที่ 34/94

ลำดับภาพที่ 35/94

ลำดับภาพที่ 36/94

ลำดับภาพที่ 37/94

ลำดับภาพที่ 38/94

ลำดับภาพที่ 39/94

ลำดับภาพที่ 40/94

ลำดับภาพที่ 41/94

ลำดับภาพที่ 42/94

ลำดับภาพที่ 43/94

ลำดับภาพที่ 44/94

ลำดับภาพที่ 45/94

ลำดับภาพที่ 46/94

ลำดับภาพที่ 47/94

ลำดับภาพที่ 48/94

ลำดับภาพที่ 49/94

ลำดับภาพที่ 50/94

ลำดับภาพที่ 51/94

ลำดับภาพที่ 52/94

ลำดับภาพที่ 53/94

ลำดับภาพที่ 54/94

ลำดับภาพที่ 55/94

ลำดับภาพที่ 56/94

ลำดับภาพที่ 57/94

ลำดับภาพที่ 58/94

ลำดับภาพที่ 59/94

ลำดับภาพที่ 60/94

ลำดับภาพที่ 61/94

ลำดับภาพที่ 62/94

ลำดับภาพที่ 63/94

ลำดับภาพที่ 64/94

ลำดับภาพที่ 65/94

ลำดับภาพที่ 66/94

ลำดับภาพที่ 67/94

ลำดับภาพที่ 68/94

ลำดับภาพที่ 69/94

ลำดับภาพที่ 70/94

ลำดับภาพที่ 71/94

ลำดับภาพที่ 72/94

ลำดับภาพที่ 73/94

ลำดับภาพที่ 74/94

ลำดับภาพที่ 75/94

ลำดับภาพที่ 76/94

ลำดับภาพที่ 77/94

ลำดับภาพที่ 78/94

ลำดับภาพที่ 79/94

ลำดับภาพที่ 80/94

ลำดับภาพที่ 81/94

ลำดับภาพที่ 82/94

ลำดับภาพที่ 83/94

ลำดับภาพที่ 84/94

ลำดับภาพที่ 85/94

ลำดับภาพที่ 86/94

ลำดับภาพที่ 87/94

ลำดับภาพที่ 88/94

ลำดับภาพที่ 89/94

ลำดับภาพที่ 90/94

ลำดับภาพที่ 91/94

ลำดับภาพที่ 92/94

ลำดับภาพที่ 93/94

ลำดับภาพที่ 94/94
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินปอ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-313-0077
 
เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-039-926 , 056-039-871 โทรสาร : 056-039-926 ต่อ 102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินปอ
จำนวนผู้เข้าชม 34,044 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10