หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลเนินปอ
 
นายกเทศมนตรีตำบลเนินปอ
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.   เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
- งานจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี
- งานการตรวจสอบความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้
ของเอกสารการเงินการบัญชี
เอกสารการรับจ่ายเงิน
ทุกประเภท
- งานตรวจสอบการสรรหา
พัสดุและทรัพย์สินการเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบการทำประโยชน์
จากทรัพย์สินของเทศบาล
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง   กองช่าง
 
- งานราชการทั่วไป
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานบริหารงานบุคคล
- งานการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎร
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
 
- งานการจ่ายเงินการรับเงิน
- งานการจัดทำบัญชี
- งานการจัดเก็บภาษีค่า
ธรรมเนียมและการพัฒนา
รายได้
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
 
- งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบ
ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ
จราจร
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานผังเมืองตามพระราช
บัญญัติการผังเมือง
- งานควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง
- งานจัดทำประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล
- งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
 
กองการศึกษา   กองสาธารณสุขฯ   กองสวัสดิการสังคม
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานควบคุมโรคติดต่อ
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานพัฒนาขุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองยุทธศาสตร์ฯ
 
1.ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินปอ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-313-0077
 
เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-039-926 , 056-039-871 โทรสาร : 056-039-926 ต่อ 102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินปอ
จำนวนผู้เข้าชม 33,963 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10