หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลเนินปอ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.เนินปอ
"ตำบลเนินปอน่าอยู่ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้บริการตามหลักธรรมภิบาล ภายใต้หลักประชารัฐ"
 
พันธกิจ (แผนพัฒนาจังหวัด)
 
  เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชน การพึ่งตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับระดับภาค และการพัฒนาประเทศ
  พัฒนาระบบการบริการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการส่งออกและการรองรับความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การภาคการเกษตร และการเกษตรให้มีศักยภาพการแข่งขันและพึ่งตนเองได้
  บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา จังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน รองรับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรคุณภาพ
  เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
   
แนวทางการพัฒนา
  รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุลของการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
  สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนต่ำ)
  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
  แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
  พัฒนาแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ อย่างยั่งยืน
  การบริหารจัดการขยะและของเสีย ที่เกิดจากพฤติกรรม มนุษย์และกิจกรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวจากฐาน
การเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน
   
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาขีดความสามารถสร้างยกระดับการผลิต สินค้าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์
  การอนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์
  เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในด้าน การบริการ การค้าการลงทุน
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และสิ่งอำนวยความสะดวก
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกรสัญจร การบริการ การขนส่ง การผลิต และการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและเสริมสร้างสังคม และคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ชุมชน จัดสวัสดิการและบริการในชุมชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อกรดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
  ส่งเสริมและพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต สร้างทรัพยากร มนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย
  เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อย ด้วยกลไก ชุมชนและการบูรณาการทุกภาคส่วน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินปอ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-313-0077
 
เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-039-926 , 056-039-871 โทรสาร : 056-039-926 ต่อ 102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินปอ
จำนวนผู้เข้าชม 3,201,517 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10